Biz hakda

Biz kim?

XF plastmassa, häzirki zaman logistika enjamlary kärhanasy bolup, plastik paletleriň logistika gutularyny gözleg we işläp düzmek, satuw bilen meşgullanýar.Häzirki wagtda müşderilere amatly, täsirli we hünärli hyzmatlary hödürlemek üçin tutuş ýurt boýunça we Günorta-Gündogar Aziýada 29-dan gowrak ammar esasly söwda nokady bar.
XF, çykdajylary azaltmak we müşderiler üçin netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin logistika enjamlaryny standartlaşdyrmak strategiýasynyň milli durmuşa geçirilmegine jogap berýär.Dürli müşderileriň ulanylyşyna, ammaryna we beýleki degişli logistika çözgütlerine laýyklykda professional gaplama we daşamagy üpjün etmek bilen bir hatarda, plastmassa paletleri, logistika gutularynyň dizaýnyny we önümçiligini, satuwyny we kärendesini standartlaşdyrmaga borçlanýar.Hyzmat meýdany içgi, himiýa, awtoulag, çaphana, önümçilik, azyk, öý enjamlary, mebel we logistika ýaly köp sanly pudagy öz içine alýar.

qrf

Biz näme edýäris?

Xingfeng Plastmassa plastik sandykda, plastmassa paletde, plastmassa gutyda tejribe, bizde ISO9001-2015 şahadatnamasy we SGS synag kepilligi bar.Plastik sandyk, plastmassa gap we plastmassa paletden dürli görnüşli, dürli ölçegli we dürli patten öndürýäris.sandyk oba hojalygynda, logistikada, hassahanada, senagatda, supermarketde we ş.m. giňden ulanylýar. 1992-nji ýyldan bäri 30 ýyllyk tejribämiz bar. Biz islendik görnüşli plastmassa önüm öndürip bileris.biz size oem we odm ýasap bileris.

Biz hakda8
Biz hakda6
Biz hakda5

Näme üçin bizi saýlamaly?

Patentler: önümlerimizdäki ähli patentler.

Kompaniýamyz 13 ýyldan gowrak wagt bäri çap maşynlaryny çözmekde ýöriteleşendir, kärhanalara ýokary netijeliligi we energiýany tygşytlamagy we standartlaşdyrylan dolandyryşy gazanmaga kömek edýän awtomatiki iýmit we eltip beriş kagyzlary üçin çap paletlerini ýa-da dyngysyz paletleri hödürleýäris.

Tejribe we gözleg işleri:

OEM we ODM hyzmatlarynda (galyndy öndürmek, sanjym galyplaryny goşmak bilen) uly tejribesi bar.

Şahadatnamalar:

ISO 9001 şahadatnamasy we SGS şahadatnamasy.

Gaty hil gözegçiligi:

Gyzlyk material HDPE ýa-da HDPP ulanýarys we materialymyz üçin SGS hasabatymyz bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Bizde galyp dizaýny we sanjym ussahanasy ýaly 500-2000T awtomatiki awtomatiki Gaiti sanjym maşynlary bar.

Çalt eltip bermek we aksiýa elýeterli

Angliýa, Russiýa, Italiýa, Polşa, Ispaniýa, Taýland, Wýetnam, Filippinler Indoneziýa, Malaýziýa, şeýle hem Awstraliýa we Täze Zelandiýa ýaly Europeewropa eksport etdik.

Biziň abraýymyz