Zawod gezelenji

Ksingfengiň 30 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we biz elimizden gelenini edýäris.Plastmassa bilen iş salyşýan ähli pudaklar üçin maslahat, üpjünçilik we gaplama çözgütleri.

XF, çykdajylary azaltmak we müşderiler üçin netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin logistika enjamlaryny standartlaşdyrmak strategiýasynyň milli durmuşa geçirilmegine jogap berýär.Dürli müşderileriň ulanylyşyna, ammaryna we beýleki degişli logistika çözgütlerine laýyklykda professional gaplama we daşamagy üpjün etmek bilen bir hatarda, plastmassa paletleri, logistika gutularynyň dizaýnyny we önümçiligini, satuwyny we kärendesini standartlaşdyrmaga borçlanýar.Hyzmat meýdany içgi, himiýa, awtoulag, çaphana, önümçilik, azyk, öý enjamlary, mebel we logistika ýaly köp sanly pudagy öz içine alýar.

zawod-gezelenç (6)
zawod-gezelenç (5)

Sanjym galyplary we wakuum emele getirmekde ýöriteleşen zawodlar bilen, başlangyç düşünjeden başlap önüm marketingine çenli kömek edip bileris ýa-da belli bir iş zerurlyklaryňyza laýyk gelýän strategiýalary we çözgütleri taýýarlamak üçin siziň bilen işleşip bileris.
Müşderilerimiziň barha artýan iş zerurlyklaryna ulanyp bilmek üçin önümçilik we dizaýn pudaklarynda tehnologiki we mehaniki ösüşlere yzygiderli baha berýäris.Şonuň üçin ýöriteleşdirilen we giňişleýin gaplama çözgütleri üpjün edilýär.Plastiki paletlerimiz, plastik palet gutularymyz we ownuk gaplarymyz köp pudaklarda awtomatiki önümçilik liniýalary üçin ýörite döredildi.