Kompaniýa habarlary

 • Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gizlin ýarag, üznüksiz plastik paletleri çap etmek!

  Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gizlin ýarag, üznüksiz plastik paletleri çap etmek!

  Aşakda, dyngysyz plastmassa paletleriň çap edilmegine has gowy düşünmäge kömek edip biljek meşhur ylym görnüşi: I. Giriş Çaphanada wagt pul.Önümçiligiň her minudy möhümdir, şonuň üçin dogry gurallary we enjamlary ulanmak öndürijiligi ýokarlandyrmagyň açarydyr.T ...
  Koprak oka
 • Logistika gutusy bazaryndaky geljegiň gysgaça derňewi

  Logistika gutusy bazaryndaky geljegiň gysgaça derňewi

  Logistika gutulary supermarket zynjyrlarynda, dükanlarda, transport hyzmatlarynda, önümçilik önümçilik liniýalarynda we ammarda, azyk, derman we beýleki täsirli ammarlarda we amatly hereketlerde giňden ulanylýar.Kislota we aşgar garşylygy, ýag garşylygy, toksiki däl ...
  Koprak oka
 • Plastiki gaplar haýsy reňklerde bar?

  Plastiki gaplar haýsy reňklerde bar?

  Plastiki paletleriň yzygiderli reňkleri haýsylar?Plastiki paletleriň adaty reňkleri: gök, gyzyl, sary, ýaşyl, çal, gara, ak we ş.m. Umuman alanyňda, zawodlardaky plastik paletleriň ätiýaçlygy gök, gök bolsa iň adaty reňkdir.Plastmassa başga reňkleri sazlap bolýar ...
  Koprak oka
 • Ksingfengiň “Wheelie bin” dünýäni süpürdi

  Ksingfengiň “Wheelie bin” dünýäni süpürdi

  “Wheelie Bin” aňsat arassalanan tegelek burçlardan we tekiz içki ýüzlerden başlap, agyr ýükler aýlananda-da iň ýokary durnuklylyk üçin gujaklaýyş bazasyna çenli kynçylyksyz ulanmak üçin oýlanyşykly işlenip düzülendir.Onuň ýokary dykyzlygyndaky bir bölek, sanjym galyplaýjy bedeni ...
  Koprak oka
 • Printer paletiňizden nädip has köp peýdalanmaly

  Printer paletiňizden nädip has köp peýdalanmaly

  Bu gün, printer pressleri üçin çap etmek we gaplamak boýunça üstünlikli tejribe paýlaşmak isleýäris, dürli ölçegdäki printer paletleriniň görnüşleri bilen meşhur bolan Xing Feng üznüksiz palet gaplama tehnologiýasy.XF öndürýär we pr ...
  Koprak oka
 • Palet çap etmek, CX 104-de Push to Stop tehnologiýasy bilen işleýär

  Palet çap etmek, CX 104-de Push to Stop tehnologiýasy bilen işleýär

  Steling UV çaphana işine täze gelen hem-de CX 104 önümçiliginiň başlangyç döwründe agaç palet bilen adaty çap edilmegine ünsi jemlediler, "UV çap etmegiň geljegine ynanýarys we UV çap etmegini dowam etdireris diýip umyt edýäris Sterling aýratynlygy ...
  Koprak oka
 • Plastiki paletleri saýlamak

  Plastiki paletleri saýlamak

  Ulag we ammar pudagynda maddy-tehniki üpjünçilik bölümleriniň biri hökmünde plastmassa paletler elmydama möhüm rol oýnap, transport we ätiýaçlandyryş pudagyndaky esasy kärhanalary çaltlaşdyrdy.Amatly plastik palet saýlamak, netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Plastiki palet RFID gözegçiligi ammar logistikasynda esasy güýje öwrüldi

  Plastiki palet RFID gözegçiligi ammar logistikasynda esasy güýje öwrüldi

  Bölek satuw kärhanalarynyň we logistika we paýlaýyş işleriniň sanynyň yzygiderli giňelmegi bilen plastik paletiň ulanylyşy hem artýar.Önümiň ýitmegi hadysasy hemişe bar.Plastiki palet dolandyryş çykdajylaryny nädip azaltmaly, wagt ýitirmezlik ...
  Koprak oka
 • UV çap ediji paletiň CX 104 ofset çap ediş enjamynda nähili ulanylyşy

  UV çap ediji paletiň CX 104 ofset çap ediş enjamynda nähili ulanylyşy

  Sterling UV çaphana işine täze gelen hem-de CX 104 önümçiliginiň başlangyç döwründe adaty çaphana ünsi jemlediler, "UV çap etmegiň geljegine ynanýarys we UV çap etmegini Sterling aýratynlygy etmek isleýäris we artykmaçlyk ...
  Koprak oka
 • Tekstlere plastik palet goýanyňyzda nämä üns bermeli

  Tekstlere plastik palet goýanyňyzda nämä üns bermeli

  Döwrebap logistika pudagynyň ösmegi bilen üç ölçegli ammarlar barha köp kärhanalar tarapyndan makullanýar.Diňe ammar meýdanyny azaltmak bilen çäklenmän, harytlary dolandyrmagy has amatly edýär.Harytlary daşamak we daşamak üçin möhüm gural hökmünde plastmassa paletler ...
  Koprak oka
 • Hytaýda LIDING PLASTIK SÖAGEGI TURNOWER BASKET ÜPJÜNÇILERI

  Hytaýda LIDING PLASTIK SÖAGEGI TURNOWER BASKET ÜPJÜNÇILERI

  Gök önümleri lomaý söwda kärhanasynda saklamak möhümdir.Harytlardan başlap, gaplamak we eltip bermek üçin gök önümleriň bitewiligi möhümdir.Mundan başga-da, gök önümleriň hapalanmagynyň köp usuly bar, ammarda bolsun ýa-da buýrugy ýerine ýetirmek prosesinde ...
  Koprak oka
 • Pyşbaganyň öýi (EUB gutusy)

  Pyşbaganyň öýi (EUB gutusy)

  “Bir kompaniýa müň sözden ybarat” —— Bagtly pyşbaganyň pyşbaganyň öýi barada birneme hekaýa bar: Boýalan pyşdyl gabyklary bilen meni kiçijik hojaýynym gowy görýärdi, ýöne gowy wagtlar uzaga çekmeýär, iň gowy görýän ussadym ýatdan çykarýar suwy uzak wagtlap üýtgetmek üçin gözlerim kem-kemden ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2