Haryt habarlary

 • Ksingfeng plastmassa palet epidemiýa krizisinden geçýär, daýhanlara, oba hojalygynyň plastmassa gaplaryny tersine öwürmäge kömek edýär

  Ksingfeng plastmassa palet epidemiýa krizisinden geçýär, daýhanlara, oba hojalygynyň plastmassa gaplaryny tersine öwürmäge kömek edýär

  Şu ýylyň başyndan bäri köp ýerde ýygy-ýygydan wiruslaryň ýüze çykmagy garaşylýandan has ýokarydy.Gaýtalanýan wiruslaryň we has çylşyrymly daşky gurşawyň fonunda çap we gaplaýyş pudagynyň ösüşi agyr kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Oüzünde ...
  Koprak oka
 • Plastiki paletleri uzak wagtlap nädip ulanmaly!

  Plastiki paletleri uzak wagtlap nädip ulanmaly!

  1. Plastiki garramazlyk we hyzmat möhletini gysgaltmazlyk üçin gün şöhlesiniň täsirinden gaça duruň. Harytlary beýiklikden plastik paletlere zyňmak düýbünden gadagan.Harytlaryň paletde nähili ýerleşdirilendigini esasly kesgitläň.Harytlar deň derejede ýerleşdirilýär.Olary merkezleşdirmäň ...
  Koprak oka
 • Plastiki dolanyşyk sebedini nädip saýlamalydygyny öwrediň?

  Plastiki dolanyşyk sebedini nädip saýlamalydygyny öwrediň?

  Adaty ýagdaýlarda, plastik sebetleriň hyzmat ediş möhleti 5-8 ýyl.Plastiki sebetleri öndürmek üçin ulanylýan çig mal polietilen we polipropilen.Täze material gaýtadan işlenen materially plastik sebet bilen deňeşdirilse, täze material önümi önümden iki esse uzak dowam eder ...
  Koprak oka
 • Plastiki gaplaýyş paletlerini, plastmassa gutyny we plastik sandyklary nädip saýlamaly?

  Plastiki gaplaýyş paletlerini, plastmassa gutyny we plastik sandyklary nädip saýlamaly?

  Önümlerimiz önümçilik, oba hojalygy we maldarçylyk, azyk, logistika, ammar we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Esasy önüm seriýasy (sanjym galyplary / zarba galyplary): plastmassa palet, plastmassa guty we plastmas sandyk we ş.m. Şol bir wagtyň özünde, kärhana gözegçiligi üpjün etmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • PCBA-nyň önümçilik prosesi aşakdaky ýaly:

  PCBA-nyň önümçilik prosesi aşakdaky ýaly:

  1. SMT çipi gaýtadan işlemek baglanyşygy: lehim pastasy garyjy → lehim pastasy çap etmek → SPI → monta → şöhlelendiriji lehimleme → AOI → gaýtadan işlemek.2. DIP plugin gaýtadan işlemek baglanyşygy: plug-in → tolkun lehimleme → aýak kesmek → kebşirleýişden soňky gaýtadan işlemek → tagta ýuwmak → hil barlagy.3. PCBA synagy: PCBA synagyny IC-e bölmek mümkin ...
  Koprak oka
 • Plastiki çap paletleriniň aýratynlyklary

  Plastiki çap paletleriniň aýratynlyklary

  Awtomatlaşdyryş we akylly tehnologiýa bilen geljekdäki ösüş tendensiýasydyr, köp wagt geçenden soň, çaphana kompaniýalary ýokary ýitgi içerki dolandyryş we ýokary çykdajyly bir sahypa bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Akylly çap etmegiň gelmegi bilen, goldaw bermeýänleri üpjün etmek üçin täzeläp başlaýarys ...
  Koprak oka