Habarlar

 • Ksingfeng plastmassa palet epidemiýa krizisinden geçýär, daýhanlara, oba hojalygynyň plastmassa gaplaryny tersine öwürmäge kömek edýär

  Ksingfeng plastmassa palet epidemiýa krizisinden geçýär, daýhanlara, oba hojalygynyň plastmassa gaplaryny tersine öwürmäge kömek edýär

  Şu ýylyň başyndan bäri köp ýerde ýygy-ýygydan wiruslaryň ýüze çykmagy garaşylýandan has ýokarydy.Gaýtalanýan wiruslaryň we has çylşyrymly daşky gurşawyň fonunda çap we gaplaýyş pudagynyň ösüşi agyr kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Oüzünde ...
  Koprak oka
 • Plastiki paletleri uzak wagtlap nädip ulanmaly!

  Plastiki paletleri uzak wagtlap nädip ulanmaly!

  1. Plastiki garramazlyk we hyzmat möhletini gysgaltmazlyk üçin gün şöhlesiniň täsirinden gaça duruň. Harytlary beýiklikden plastik paletlere zyňmak düýbünden gadagan.Harytlaryň paletde nähili ýerleşdirilendigini esasly kesgitläň.Harytlar deň derejede ýerleşdirilýär.Olary merkezleşdirmäň ...
  Koprak oka
 • Plastiki dolanyşyk sebedini nädip saýlamalydygyny öwrediň?

  Plastiki dolanyşyk sebedini nädip saýlamalydygyny öwrediň?

  Adaty ýagdaýlarda, plastik sebetleriň hyzmat ediş möhleti 5-8 ýyl.Plastiki sebetleri öndürmek üçin ulanylýan çig mal polietilen we polipropilen.Täze material gaýtadan işlenen materially plastik sebet bilen deňeşdirilse, täze material önümi önümden iki esse uzak dowam eder ...
  Koprak oka
 • Plastiki gaplaýyş paletlerini, plastmassa gutyny we plastik sandyklary nädip saýlamaly?

  Plastiki gaplaýyş paletlerini, plastmassa gutyny we plastik sandyklary nädip saýlamaly?

  Önümlerimiz önümçilik, oba hojalygy we maldarçylyk, azyk, logistika, ammar we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Esasy önüm seriýasy (sanjym galyplary / zarba galyplary): plastmassa palet, plastmassa guty we plastmas sandyk we ş.m. Şol bir wagtyň özünde, kärhana gözegçiligi üpjün etmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Plastiki dolanyşyk gutularynyň artykmaçlyklary näme?

  Plastiki dolanyşyk gutularynyň artykmaçlyklary näme?

  Plastiki dolanyşyk gutularynyň artykmaçlyklary näme?1. Gowy mehaniki aýratynlyklar Plastiki dolanyşyk gutusynyň ýörite gurluşy, oňat berklik, täsire garşylyk, ýokary gysyjy güýç, ýassyk we zarba garşylygy, ýokary berklik ... ýaly ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýe bolýar.
  Koprak oka
 • Plastiki paletleriň materiallary näme?

  Plastiki paletleriň materiallary näme?

  Plastmassa palet näme?Plastiki palet çig mallary Plastiki paletler dürli çig maldan ýasalyp bilner.Her kimiň öz gyzyklanmalary we kynçylyklary bar.Palet üçin amatly plastmassa material saýlanylanda göz öňünde tutulmaly iki esasy we garşydaş tarap bar ...
  Koprak oka
 • Plastmassa palet näme?

  Plastmassa palet näme?

  Plastmassa palet näme?Plastiki palet çig mallary Plastiki paletler dürli çig maldan ýasalyp bilner.Her kimiň öz gyzyklanmalary we kynçylyklary bar.Palet üçin amatly plastmassa material saýlanylanda göz öňünde tutulmaly iki esasy we garşydaş tarap bar ...
  Koprak oka
 • Plastiki paletleriň durnukly ösüşi

  Plastiki paletleriň durnukly ösüşi

  Arzan bahaly agaç paletler henizem şa bolup durýar, ýöne plastmassanyň gaýtadan ulanylmagy durnukly material işlemegiň usullaryny gözleýän öndürijileriň arasynda meşhurlyk gazandy.Esasy päsgelçilik, häzirki wagtda plastik çig malyň ýokary bahasy.Ajaýyp agaç palet tranda hemme ýerde güýç bolup galýar ...
  Koprak oka
 • Kart tagtasyny saýlamagyň 8 usuly: ilki bilen ýüz tutuň, ikinji çykdajy!

  Kart tagtasyny saýlamagyň 8 usuly: ilki bilen ýüz tutuň, ikinji çykdajy!

  Birinji ýüz tutma, ikinji çykdajy: Plastiki palet saýlamagyň 8 usuly Ksingfeng plastmas tehnologiýasy, müşderiler üçin bu ýerde laýyk plastik paletleri saýlamak üçin käbir hünär tekliplerini paýlaşar.Bu teklipler müşderiler üçin wagt we pul tygşytlap biler.Islendik haryt satyn alanyňyzda, hiç zat aýtman gidýär ...
  Koprak oka
 • Plastiki paletleriň bahasyna täsir edýän esasy faktorlar

  Plastiki paletleriň bahasyna täsir edýän esasy faktorlar

  Müşderiler köplenç plastik paletleriň bahasyny deňeşdirenlerinde, bahanyňyzyň beýlekilerden näme üçin ýokarydygyny we şol bir plastik paletiň geçen gezek satyn alan bahamdan beýle ýokarydygyny bize aýdýarlar.Aslynda, plastik paletleriň bahasy beýleki harytlar bilen deňdir we bahasy köplenç ...
  Koprak oka
 • Iň amatly plastik paleti nädip saýlamaly?

  Iň amatly plastik paleti nädip saýlamaly?

  Iň amatly plastik paleti nädip saýlamaly?Ykdysadyýetiň çalt ösmegi we logistika pudagynyň çalt ösmegi bilen plastik paletler emele geldi.Plastmassa palet, ýüküň düşürilmegi we düşürilmegi, transp ...
  Koprak oka
 • Çap etme prosesinde üznüksiz paletiň ulanylmagy

  Çap etme prosesinde üznüksiz paletiň ulanylmagy

  COVID-19 işe başlanda global paket çaphana pudagy yzygiderli üýtgeýär.Mastermatrix 106 ýokary arassalaýjy, ýokary hilli we ýokary durnuklylygy bilen doly arassalaýjy örtükli maşyn, üznüksiz palet bilen bilelikde ýokary derejeli daşary ýurtly müşderileriň gözleginde ýeňiş gazandy ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3