Plastiki paletleriň artykmaçlyklary we aýratynlyklary!

Ilki bilen, plastik paletleriň aýratynlyklary:

1. sideshli tarapdan dakylýan, işlemek aňsat;

2. Diňe ammarda biri-birini ýerleşdirmek üçin däl, eýsem dürli tekjelerde ulanmak üçin hem amatly;

3. Materiallary konteýnerleşdirilen we birleşdirilen daşamak üçin amatly ýük awtoulaglarynyň ähli görnüşleri üçin amatly;

4. Forkliftler we gidrawlik palet ýük awtoulaglary ýaly gurallary işlemek üçin amatly;

5. Işlemek we daşamak wagtynda materiallaryň süýşmezligini üpjün etmek üçin skidka garşy rezin bilen hyzmatdaşlyk ediň;

6. Uzak hyzmat ediş möhleti we gaýtadan ulanmak;

7. Plastiki paletler howpsuz, arassaçylyk, mör-möjeklere garşy we güjüklere garşy, olary bejermegiň zerurlygy ýok.

1-11-300x300
Ikinjiden, plastik paletleriň artykmaçlyklary:

1. Poslama garşylyk taýdan plastik paletler, plastmassa agaçlar ikinji, polat paletler iň erbetdir;

2. Çyglylyga garşylyk nukdaýnazaryndan plastik paletler ajaýyp öndürijilige eýe;

3. Mör-möjeklere garşylyk nukdaýnazaryndan polat gaplar we plastmassa gaplar ikinji ýerde durýar;

4. Ortaça ömri nukdaýnazaryndan polat paletler we plastmassa paletler biri-birinden tapawutlanmaýar;

5. Paletiň agramy taýdan kagyz we agaç paletleriň belli bir artykmaçlygy bar;

6. Rulman öndürijiligi taýdan polat gaplaryň täsiri pes;kagyz gaplar pes;

7. Işleýiş nukdaýnazaryndan plastmassa we polat paletler kagyzdan we agaç paletlerden has gowudyr;

8. Paletiň bahasy boýunça agaç paletleriň artykmaçlygy bar, ondan soň kagyz we plastmassa agaç, polat paletler bolsa iň gymmat.


Iş wagty: Iýun-30-2022