KBA Gaobao çap ediji maşyn, plastik palet çap etmegi ulanmagy maslahat berýär?

Nemes KBA-nyň köp tehniki mysallary bar: çişirilen çaphana bilen pudaga uly, kagyz dişleriniň ýörite öndürilmegi (adaty kagyz we kagyz el bilen düzedişsiz uýgunlaşdyrylan), bularyň hemmesiniň özboluşlylygy, tizligi we sazlap boljak öwrülişik, oňa "senagat" diýilýär;daşky gurşawy goramakda täze önüm 106 gury energiýa sarp edilişi şol bir önümden 60% pesdir;syýa ýol dizaýnynda gysga syýa ýol dizaýny özboluşly.

Çap edilen plastik tarelka (1)

KBA kagyz çap etmek, täjirçilik aýlawy, gazet çap etmek, metbugat çap etmek, agyrlyk güýji we sanly çap etmek, şol sanda kompýuteriň göni plastinka çap edilmegi ýaly birnäçe dürli kategoriýa çaphana tehnikasynyň we çap etmegiň usullaryny üstünlikli görkezdi.Çaphana üçin kompýuter we kompýuter göni çap etmek.Olaryň arasynda bir sahypaly seriýaly Rapida 72-K, 74,1O5 we I62a;Gazet çap ediş seriýaly Kortina we täjirçilik aýlaw seriýaly “Compacta 818” tomaşaçylaryň üns merkezine öwrüldi.
KBA önümleri: Rapida 105—— ueue onlaýn ýagtylyk birligi, Rapida 162a—— ultra doly kagyz çap ediji enjam, Rapida 72k—— list çap täji, Kortina - dünýäde ilkinji mutlak gazet çap ediji, Compacta 818-de uly MAC—— iş dolanyşygy.
Enjam we plastmassa palet çap etmek bilen bilelikde ulanmak maslahat berilýär, plastmassa çap edilýän plastmassa paletde 72K, 74K, degişli modellere laýyk ýörite çukurlar bar,74K, Xingfeng bilen ýörite öndürilen spesifikasiýalarymyz bilen

 

800X720MM ýokarky plastmassa palet;

 

Çap edilen plastik tarelka (2)

Plastiki palet gaty we çydamly, çyglylygy bolmazdan we kagyz zaýalanmazdan 3-5 ýyl aralygynda adaty ulanylýar;integrirlenen galyp, çyzylmadyk kagyzsyz tekiz ýer ;
plastik paletiň haýsy aýratynlyklary gerek?Diňe bize degişli modelleri aýdyň, 15 ýyllap professional çap plastmassa palet edýäris, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris !!


Iş wagty: Noýabr-09-2022