Plastiki gaplary ulanmagyň dogry usuly!

Plastiki paletler dürli ugurlarda giňden ulanyldy, bu diňe bir transport netijeliligini ýokarlandyrman, harytlaryň işlemegini has amatly edýär, ammarlary saklamagy we dolandyrmagy hem ýeňilleşdirýär.Şeýle-de bolsa, plastmassa paletleri ulananyňyzda, plastik paletleriň gereksiz ýitmeginiň öňüni almak we plastik paletleriň hyzmat möhletini gowulandyrmak üçin aşakdaky nokatlara üns beriň.

Dogry ulanmakplastik paletler

plastmassa gaplar (1)

1. Gaplamak kombinasiýasy aplastik palet, degişli baglamak we gaplamak bilen.Adingüklemek, düşürmek, daşamak we saklamak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin mehaniki ýüklemek, düşürmek we daşamak ulanmak amatly.

 2. Zorlukly täsir sebäpli döwülen we döwülen gap-gaçlardan gaça durmak üçin plastik tarelkany beýik ýerden taşlamak düýbünden gadagan.

 3. Harytlary belent ýerden plastik paletlere zyňmak düýbünden gadagan.Harytlaryň paletde nähili ýerleşdirilendigini esasly kesgitläň.Harytlary deň derejede ýerleşdiriň, bir ýere jemlemäň ýa-da üýtgeşik görnüşde saklaň.Agyr zatlary göterýän paletler tekiz ýere ýa-da obýektiň üstünde goýulmalydyr.

plastmassa gaplar (2)

4. Toplanylanda aşaky paletiň ýük göterijiligini göz öňünde tutmalydyr.

5. Forkliftler ýa-da el bilen gidrawliki ulaglar bilen işleýän wagtyňyz, nädogry ölçegden gaça durmak we plastmassa paletine zeper ýetirmek üçin vilkanyň ululygynyň bu plastik palet üçin laýykdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutuň.Çeňňek oňurgalary paletiň çukurynyň daşyna mümkin boldugyça ýakyn bolmaly, çeňňek oňurgalaryň hemmesi paletiň içine ýaýramaly we burç diňe palet yzygiderli ýokarlandyrylandan soň üýtgedilip bilner.Çeňňek tikenleri paletiň döwülmezligi we döwülmezligi üçin paletiň gyrasyna urmaly däldir.

6. Palet tekjä salnanda, tekjeli görnüşli palet ulanylmaly.Palet tekjäniň şöhlesine durnukly ýerleşdirilmelidir.Paletiň uzynlygy tekjäniň daşky diametrinden 50 mm ýa-da ondanam köp bolmaly.Capacityük kuwwaty tekjäniň gurluşyna baglydyr.Artykmaç ýüklemek düýbünden gadagan.

7. Poslaýjy zatlary götereniňizde, paletiň hapalanmagynyň öňüni almak üçin zatlaryň gaplanyşyna we ýüklenmegine üns beriň.

8. Plastmassa paletleri ulananyňyzda, plastik paletleriň hyzmat ediş möhletine täsir etmezlik üçin olary çygly we garaňky ýerde goýmaň.

Önüm önümlerine görä, önümlerine we transport çykdajylaryny netijeli azaltmak we kärhanalara has ýokary täsir etmek üçin öz önümlerine laýyk plastik paletleri saýlaň we şol bir wagtyň özünde plastmassa paletleriň standart ulanylyşyna üns beriň.


Iş wagty: 30-2022-nji noýabr