Plastmassa palet senagaty ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlemeli?

Soňky ýyllarda içerki daşky gurşawy goramagyň sesi bilen, Europeewropada, ABŞ-da, Japanaponiýada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde agaç gaplamak (agaç paletleri goşmak bilen) import edilýän önümlere diýen ýaly berk gözegçilik we karantin talaplary goşuldy. barha köp agaç paletleriň ulanylmagy has çäklendirildi.Plastiki paletlerkönelişme garşylygy, poslama garşylyk, ýeňil agram we doly gaýtadan işlemek ýaly ajaýyp aýratynlyklary üçin barha umyt döredýär we hatda pudagyň iň gowy palet görnüşi hökmünde hem tanalýar.

Plastik tarelka (3)

Paletler adatça agaçdan, metaldan, süýümli tagtadan, plastmassadan we beýleki materiallardan ýasalýar.Häzirki wagtda,plastik paletlerösüş tendensiýasydyr.2009-njy ýylyň 10-njy martynda Döwlet Geňeşi logistika pudagyny ösdürmek üçin güýçli hereketlendiriji güýç berýän "Logistika pudagyny sazlamak we janlandyrmak meýilnamasy" yglan etdi.Logistika pudagynyň ösüşine daýanýan esasy önüm hökmünde plastmassa paletler hem ösüşiniň uly döwrüni başdan geçirdi.Şeýle-de bolsa, plastmassa paletleriň atom düzümi ugleroddan we wodoroddan başga zat däl, şonuň üçin gaýtadan ulanylandan soň elektrik öndürmek üçin ýakylmak gowy çözgütdir.

legen (1 printing

1. "Gaýtadan işlemekplastik paletlerplastik paletleri ösdürip biler "." Ak hapalanma "plastik paletleriň galyndylary sebäpli ýüze çykýar. Taşlanan plastmassa paletleriň köpüsi gaýtadan işlenmeýär we daşky gurşawa hapalanmagy kabul edip bolmaz. Käbir ýerler we käbir pudaklar plastik palet önümlerini ret edýär. meseläniň çynlakaýlygyny görkezmek üçin ýeterlikdir. Elbetde, plastmassa palet pudagy hiç hili päsgelçiliksiz ösüp biler ýaly, gaýtadan işlemek, hapalaýjy maddalary ýok etmek we galyndylary hazyna öwürmek boýunça gowy iş etdik. Plastiki paletleriň köp artykmaçlygy bar gaplaýyş pudagynda doly ulanyldy., Harytlary owadanlaşdyryň we gaplamanyň pes bolmagy sebäpli ýitgini azaldyň.

Ikinjiden, milli plastik palet gaýtadan işlemek birleşigini gurnaň we dörediň.Häzirki wagtda Amerikada we Europeewropada plastik palet gaýtadan işlemek birleşikleri döredildi we Aziýa plastik paletiniň çäginde Japanaponiýa, Singapur, Malaýziýa, Günorta Koreýa, Filippinler, Indoneziýa, Taýland, Taýwan we Gonkong ýaly sekiz ýurt we sebit gatnaşdy. Gaýtadan işlemek birleşigi.Gaýtadan işleýän guramanyň esasy gatnaşyjylary çig mal we plastmassa palet önümlerini öndürijilerdir.Öz pudagyny ösdürmek we özleriniň we halkyň peýdasy üçin önümlerini gaýtadan işlemekde gowy iş etmeli.Bu bolmasa başga ýol bolmaz.

Plastik tarelka (1)
legen y 2 printing

3. Plastiki paletleri çykarmak üçin çykdajylary gaýtadan işlemek.Plastiki palet çig mallaryny we önümlerini satmakda, plastik paletleri gaýtadan işlemek üçin zerur serişdeleriň bir bölegi saklanmalydyr.Europeewropada plastik palet önümleriniň her kilogramy üçin 0,1 marka gaýtadan işlemek tölegi tölenmeli.Hytaýda, bir kilogram RMB gaýtadan işlemek tölegi hökmünde alynsa, ýylyň dowamynda 14 million ýuana gaýtadan işlemek tölegi bolar, üstesine-de plastmassa paletden gaýtadan işlemek işiniň oňat öňe gitmegi kepillendirilip bilner. maddy taýdan.
Dördünjiden, plastmassa palet pudagy gaýtadan işlemeli.Diňe gaýtadan işlemekde gowy iş etmek bilen "ak hapalanmagy" hakykatdanam ýok edip bileris.Diňe gaýtadan işlemek jemlenende "hapalanmak" galyndylary hazyna öwrüp biler we netijede plastik palet pudagynyň has sagdyn ösmegine kömek edip biler.Şeýle ajaýyp aýlaw bilen plastmassa paletler daşky gurşawy goramak üçin oňat önüme öwrülip biler.

Plastik tarelka (2)

Iş wagty: Noýabr-10-2022