“Speedmaster CX104” innowasiýasy bilen wagt tygşytlamaga, zähmet çykdajylaryny we ýokary netijeliligi tygşytlamaga kömek ediň

tizlik dolandyryjysy CX 104, 2021-nji ýylda işe girizileli bäri, şu wagta çenli iň awtomatiki we akylly tizlik dolandyryjy ofset metbugaty hökmünde garşylandy!

Ulanyjylara täze tejribe berýär - ýönekeý, çalt we ygtybarly, çap etmegi öňküsinden has aňsat we amatly edýär.

“Speedmaster CX 104” operatoryň aýratyn öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirildi.

sxrd (1)

CX 104 aýna enjamy XL modeliniň ösen tehnologiýasyny ulanýar we toplumlaýyn täzelenenden soň gaplamak we täjirçilik çap etmek ýaly dürli önümçilik meselelerini netijeli ýerine ýetirip biler.

Gaplamak we çaphana pudagynyň çalt ösmegi bilen, köp çaphana kärhanalary bilen hyzmatdaşlygyň we aragatnaşygyň üsti bilen, dürli çaphana maşynlary, çaphana prosesi we çap kagyz zerurlyklary bilen bilelikde, çaphana pudagy üçin dürli ýörite plastmassa paletler döredildi.

sxrd (3)

Printörite çaphana palet seriýasy, çaphana pudagy üçin ýöriteleşdirilen ýörite plastik paletdir.“Xingfeng” çaphana paletleri ýokary hilli daşky gurşawy goramak üçin üýtgedilen materiallary ulanýar, gaýtadan işlenip bilner, kem-kemden agaç paletini kagyz daşamak we saklamak üçin ideal ulag hökmünde çap etdi.Esasan BOBST (HEIDELBERG), beýik gala (KBA), KOMORI, MANROLAND, MITSUBISHI / RYOBI, Eva, Beýren we beýleki meşhur çaphana enjamlary bilen gabat gelýän 50-den gowrak toplum galyplaryny taýýarladyk. we yzygiderli ýüklemek kagyzy we beýleki baglanyşyklary çap etmek.

Klassifikasiýa gurluşyna görä “Xingfeng” çap ediji palet seriýasy: çyzylan ýokarky ýüz, tekiz palet üstü we esasan şol bir wagtyň özünde üýtgemän kagyzy çap etmek üçin işleýär.

Aşakdaky 3 ylgawçynyň gurluş dizaýny awtomatiki logistika enjamynyň we ammaryň ulanylyş talaplaryna laýyk bolup biler we häzirki zaman çaphana akylly zawodynda RFID çip programmasyny ýerleşdirip, akylly skaner koduny, induksiýany tanamak we deňeşdirmek mümkinçiligini amala aşyryp biler.

sxrd (2)


Iş wagty: Iýul-14-2022