Plastik palet pudagy soňky on ýylda ösüş gazandy

Logistika awtomatlaşdyryş enjamlary pudagy plastik paletlerçalt ösüş gazandylar: soňky 10 ýylda ýurdumyzyň logistika enjamlary pudagy çalt ösüş gazandy we logistika awtomatlaşdyryş enjamlary köp pudaklarda we kärhanalarda ulanyldy.

Plastiki gap (4)
Plastiki tarelka (2)

Theplastik palet Senagat şeýle hem bökdençlikler bilen ösdi, esasanam soňky ýyllarda kärhanalar senagatyň döwrebaplaşdyryş we özgeriş ösüş döwrüne girensoň, logistika awtomatlaşdyryş enjamlary we ulgamlary has köp ünsi çekdi we köp sanly kärhana häzirki zaman logistika tehnologiýasyny ornaşdyrmak, logistikany gowulandyrmak umydyndadyr. amallary dolandyrmak, logistika çykdajylaryny azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak.Plastiki paletlere bazaryň isleginiň düýpgöter ýokarlanmagy awtomatiki logistika ulgam integratorlarynyň we enjam üpjün edijileriniň çalt ösmegine gönüden-göni itergi berdi we degişli kärhanalaryň umumy güýji we tehniki derejesi ep-esli ýokarlandy.
Umuman aýdanymda, ýurdumyzyň logistika awtomatlaşdyryş enjamlary plastik palet pudagy soňky ýyllarda çalt ösdi we bazara bolan isleg giňelmegini dowam etdirdi.Her ýyl plastiki paletleri goşmak bilen logistika awtomatlaşdyryş enjamlarynyň satuw mukdary we tehniki derejesi gowulaşmagyny dowam etdirýär.Geçmişde awtomatiki logistika ulgamlaryny ulanmadyk pudaklaryň köpüsi indi awtomatiki enjamlary we ulgamlary kabul eden plastik paletleriň ulanylmagyny kem-kemden kabul edýärler.
Loghli logistika enjamlarynyň arasynda ammary awtomatlaşdyrmak ulgamy iň uly isleg we çalt ösüş ulgamydyr.Sebäbi ýer ýetmezçiligi we zähmet çykdajylarynyň ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanmagy bilen pol giňişligini tygşytlamak we işgärleriň sanyny azaltmak üçin plastmassa paletleri awtomatlaşdyryş ulgamlary üçin ulanmagyň artykmaçlyklary barha artýar.Ammaryň we beýleki baglanyşyklaryň netijeliligi kärhananyň satuw baglanyşygynda-da uly goldaw berdi.Şonuň üçin awtomatlaşdyrylan üç ölçegli ammarlar has köp pudaklarda we kärhanalarda, esasanam meşhurlykda ulanyldy plastik palet- üç ölçegli ammarlar kem-kemden köpeldi we degişli tehnologiýalar ýetişdi
Şol bir wagtyň özünde, soňky ýyllarda guty görnüşli üç ölçegli ammarlaryň has köp ulanylýandygyny we ýakyn wagtda gurluşyk derejesine ýetjekdigini gördük.Sebäbi köp pudaklaryň sargyt gurluşy az gezek üýtgedi.Şoňa laýyklykda harytlaryň görnüşini has kiçi bölümlere arassalamak gerek.Mysal üçin, lukmançylyk, temmäki we elektron söwda ýaly pudaklaryň hemmesi guty görnüşli awtomatiki saklaýyş ulgamyny talap edýär.

Plastiki tarelka (1)

Iş wagty: Noýabr-24-2022