Täze dizaýn, örtüji kesiji maşyn we pressleýji maşyn üçin ýokarky çap ediji palet

Gysga düşündiriş:

“Heiderber CX102”, “SM-102”, “XL-105”, “Rapida 105/106” we “Rola 700”, “SPeria 106 / Expercut 106” seriýaly yzygiderli çap etmek üçin amatly paletler.

* 4 ýol giriş

* Topokarky üst

* Işlemek aňsat we ygtybarly

* Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

* Arassa we arassa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ululygy parametrleri

XF1060-750-175

XF1050-760-175

Arza

Çap etmek we öwürmek Paletler, täjirçilik çaphanalarynyň arasynda bukulýan kartonda kagyz ýygnamak üçin ulanylýan köp sanly kesýän ýa-da çap ediji maşynlara laýyk gelmek üçin ýörite döredildi.

El bilen durmaýan iýmit paletleri örtükli pressler we ölü kesýän maşynlar bilen ulanylýar, bu ýerde operator tarapyndan iýmit gylyçlaryny paletiň içine goýup, dyngysyz funksiýa ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz akylly gylyçlaryň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen ýerleşýän palet ýerlerine salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

akylly gylyç ýeriniň ýerleşişi - el bilen paletlerde ýerleri ýitirmek üçin ýerleşýärIýmitdäki iň dik çyzyklar, awtomatiki paletlerde ýerler ýerleşýär we ululykdaawtomatlaşdyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we ulgamyň çydamlylyk talaplaryny azaltmak üçin merkezden giňeltmek arkaly.

Edüklenende kagyzy goramak bilen bir wagtyň özünde aýlanman hereket edýär.

“Slotted Top Palet” tagtalary - el bilen we awtomatiki usulda köp ululykdakonweýer ulgamlary.

XF10675-26

ODM

Şeýle hem, ODM hyzmatymyz bar, ýokardaky ululyklaryň hiç biri size laýyk däl bolsa, çyzgy ýa-da nusga ýa-da talaplaryňyza görä täze dizaýn edip bileris.
Gözlegiňizi bize iberiň, 0-dan 100-e çenli kömek edip bileris.
Suratdan önüme öwrülmek we zawoddan eliňize eltip bermek we daşamak üçin tertipleşdiriň.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

odm2

Haryt maglumatlary

XF10675-16
XF10675-18
XF10675-17

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň